TAX SPECIALITS

We are your contact for successful business

SERVICES

Tax returns

We provide a comprehensive service
Corporate income tax
Personal income tax/capital gains, business income, rental income
Value added tax
Property tax
Road tax

Reports for the Czech Social Security Administration
and the Health Insurance Company 

Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmu fyzických osob/kapitálové příjmy, příjmy z podnikání, příjmy z pronájmu
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Silniční daň

Přehledy pro českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

Bookkeeping

Processing and management of accounting and tax recordsPreparation of annual financial statements
Preparation of returns for corporate income tax and value added tax, including mandatory attachments

Zpracování a vedení účetnictví a daňové evidence
Příprava roční účetní uzávěrky
Příprava přiznání k dani z příjmu právnických osob a k dani z přidané hodnoty včetně povinných příloh

Payroll

Monthly processing of wages according to documents from the client
Monthly reporting to health insurance companies and the Social Security Administration
Ensuring legal obligations when an employee joins
Processing and submission of the ELDP-registration sheet of pension insurance
Calculation of personal income tax from dependent activity
Annual settlement of income tax advances for individual employees
Representation before authorities during inspectionMěsíční zpracování mezd dle podkladů od klienta

Měsíční hlášení zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení
Zajištění zákonných povinností při nástupu zaměstnance
Zpracování a podání ELDP-evidenčního listu důchodového pojištění
Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů pro jednotlivé zaměstnance
Zastupování před úřady při kontrole

Consulting

Private tax consultancy
Tax consulting for personnel and human resources managers
Corporate tax services

Privátní daňové poradenství
Daňové poradenství pro personalisty a manažery lidských zdrojů
Korporátní daňové služby

About us

For Factum Consulting s.r.o. is an independent tax consulting company providing clients with comprehensive tax consulting and related services tailored to the client's needs. Among other things, the company provides representation of clients in tax proceedings, tax transaction consulting, bookkeeping, preparation and processing of tax returns, preparation of marketing studies and business calculations and plans.

Our philosophy is based on individual, maximum discretion and a highly professional approach. Our main goal is to find the most optimal solution in close cooperation with the client. Our team has deep knowledge of tax issues and is able to provide qualified advice. Complexity and overlap into other areas are a challenge for us. In order to provide the client with maximum service, we cooperate with foreign offices and with experts in non-tax fields.

The company was founded in 2006 and is headquartered in Prague.


Pro Factum Consulting s.r.o. je nezávislá daňově poradenská společnost poskytující klientům komplexní daňové poradenství a související služby šité na míru potřebám klienta.  Společnost mimo jiné zajišťuje zastupování klientů v daňovém řízení, daňové transakční poradenství, vedení účetnictví, přípravu a zpracování daňových přiznání, přípravu marketingových studií a obchodních kalkulací a plánů.

Naše filozofie je založena na individuálním, maximálně diskrétním
a vysoce profesionálním přístupu. Naším hlavním cílem je v úzké spolupráci s klientem najít to nejoptimálnější řešení. Náš tým má hluboké znalosti daňové problematiky a je schopen kvalifikovaně poradit. Komplexnost a přesah i do jiných oblastí jsou pro nás výzvou. Za účelem poskytnout klientovi maximální servis spolupracujeme se zahraničními kancelářemi i s odborníky nedaňových oborů.

Společnost vznikla v roce 2006 a má sídlo v Praze.

CONTACT

Do you have a question? Do not hesitate to contact us.
Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.

Name E-mail Phone nr. Message Send

Pro Factum Consulting s.r.o.                        IČ:  275 76 264    DIČ:CZ27576264
Pro Factum Tax s.r.o.                                      IČ:  062 98 273    

Voršilská 139/5, 110 00 Praha 1

profactum@profactum.cz

profactum@profactum.cz

NEWS


Limit for social insurance levy for 2024


Consolidation package - 
PITR 2024


Planned tax changes
2024